Ние създаваме уебсайтове за теб и твоят бизнес. За информация и запитвания: +359 876 700 417

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СМАРТИ СТУДИО МБН“ ЕООД, ЕИК 205719902 (наричано за краткост „СМАРТИ СТУДИО“) и Посетителите на уеб-сайта https://smartystudio.net (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Смарти Студио:

НАИМЕНОВАНИЕ „СМАРТИ СТУДИО МБН“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205719902
Идентификационен № по ЗДДС BG205719902
Седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. ЛЮЛИН – 8, бл. 881
Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. ЛЮЛИН – 8, бл. 881
Телефон +359 876 700 417
E-mail office@smartystudio.net
Уебсайт https://smartystudio.net

 

(2) Комисия за защита на личните данни:

НАИМЕНОВАНИЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на СМАРТИ СТУДИО предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на СМАРТИ СТУДИО, както и достъп до публикуваните новини и материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на СМАРТИ СТУДИО и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на СМАРТИ СТУДИО.

(2) Изображенията в Сайта на СМАРТИ СТУДИО и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на СМАРТИ СТУДИО не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на СМАРТИ СТУДИО.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в СМАРТИ СТУДИО, без разрешение на СМАРТИ СТУДИО, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) СМАРТИ СТУДИО не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на СМАРТИ СТУДИО върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) СМАРТИ СТУДИО предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) СМАРТИ СТУДИО не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от СМАРТИ СТУДИО на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от СМАРТИ СТУДИО по всяко време, като СМАРТИ СТУДИО своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от СМАРТИ СТУДИО.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) СМАРТИ СТУДИО предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) СМАРТИ СТУДИО не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) СМАРТИ СТУДИО не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на СМАРТИ СТУДИО при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2019 г.

Контакти
гр. София
+359 876 700 417
Cart